BIP Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie

Sopot: Świadczenie usług szkoleniowych Numer ogłoszenia: 325656 – 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014

Drukuj
1 2 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Ustawicznego , ul. Tadeusza Kościuszki 22/24, 81-704 Sopot, woj. pomorskie, tel. 0-58 551-00-11, faks 0-58 551-00-11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cku.sopot.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych i indywidualnych oraz opracowaniu materiałów dla uczestników projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Sopocie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III. Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 2. Zajęcia prowadzone będą w szkołach: Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1, 81-843 Sopot, ul. Amii Krajowej 50/54; Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 7, 81-715 Sopot, ul. Haffnera 55; Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8, 81-735 Sopot, ul. 3 Maja 41; Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9, 81-881 Sopot, ul Kolberga 15; Gimnazjum Nr 1, 81-749 Sopot, ul. Książąt Pomorskich 16/18; Gimnazjum Nr 2, 81-814 Sopot, ul. Wejherowska 1; Gimnazjum Nr 3, 81-715 Sopot, ul Haffnera 55; Zespół Szkół Handlowych, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 18-20; Centrum Kształcenia Ustawicznego, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 22-24 (zajęcia dla przedszkoli), w okresie od 15 października 2014 do 14 czerwca 2015 r. 3. Zamówienie jest podzielone na 12 niezależnych części dotyczących szkoleń w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjach. Oferty należy składać na każdą poszczególną część. 4. Celem głównym jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z metodyki nauczania i wychowania nauczycieli szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, gimnazjów i przedszkoli w Sopocie. Wsparciem edukacyjnym zostaną objęci nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli, które przystąpiły do projektu. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług szkoleniowych w placówkach wymienionych w pkt.2. według harmonogramów uzgodnionych i zatwierdzonych przez Koordynatora projektu oraz do prowadzenia niezbędnej dokumentacji dot. realizowanych zadań. Wykonawca prowadzący zajęcia (wykłady, warsztaty, konsultacje grupowe i indywidualne) będzie zobowiązany do opracowania tematyki zajęć, realizacji godzin w ramach projektu, dokumentowania zajęć (na podstawie dzienników zajęć, list obecności), prowadzenia obserwacji i pomiarów pedagogicznych, sporządzania dokumentacji, dokonywania oceny efektywności pomocy, sprawozdań na podstawie analiz, ankiet, diagnoz i innych narzędzi wykorzystywanych do pomiaru jakości i mierzenia rezultatów oraz do pomocy i współpracy z osobami nadzorującymi projekt, jak również do informowania uczestników zajęć o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6. Wymaga się zapewnienia we własnym zakresie zastępstwa przez inną osobę, pod warunkiem spełnienia przez osobę zastępującą warunków nie niższych niż opisane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie. 7. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres powierzonych czynności wskazuje w ofercie. 8. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi prace wykonane przez podwykonawców..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, na podstawie art. 67, ust 1, pkt 6 ustawy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, który składa ofertę na: Część 1 wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą wykształcenie i doświadczenie zgodne z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; doświadczenie minimum 15-letnie jako nauczyciel; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych Część 2 wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą wykształcenie i doświadczenie zgodne z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.:wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; doświadczenie minimum 15-letnie jako nauczyciel; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych. Część 3 wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą wykształcenie i doświadczenie zgodne z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.:wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; doświadczenie minimum 15-letnie jako nauczyciel; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych. Część 4 wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą wykształcenie i doświadczenie zgodne z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.:wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; doświadczenie minimum 15-letnie jako nauczyciel; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych; Część 5 wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą wykształcenie i doświadczenie zgodne z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.:wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; doświadczenie minimum 15-letnie jako nauczyciel; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych. Część 6 wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą wykształcenie i doświadczenie zgodne z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.:wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; doświadczenie minimum 15-letnie jako nauczyciel; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych. Część 7 wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą wykształcenie i doświadczenie zgodne z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.:wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; doświadczenie minimum 15-letnie jako nauczyciel; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych; Część 8 wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą wykształcenie i doświadczenie zgodne z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.:wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; doświadczenie minimum 15-letnie jako nauczyciel; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych. Część 9 wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą wykształcenie i doświadczenie zgodne z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.:wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; doświadczenie minimum 15-letnie jako nauczyciel; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych. Część 10 wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą wykształcenie i doświadczenie zgodne z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.:wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; doświadczenie minimum 15-letnie jako nauczyciel; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych. Część 11 wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą wykształcenie i doświadczenie zgodne z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.:wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; doświadczenie minimum 15-letnie jako nauczyciel; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych. Część 12 wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą wykształcenie i doświadczenie zgodne z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.:wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; doświadczenie minimum 15-letnie jako nauczyciel; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Doświadczenie – 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy w zakresie terminów wynikających z harmonogramu. 2. Zmiany terminów wynikających z harmonogramu nie mogą wpływać na zmianę terminu realizacji umowy. 3. Wszystkie zmiany, uzupełnienia i wypowiedzenie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cku.sopot.pl; www.sopot.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, ul. Kościuszki 22-24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2014 godzina 08:30, miejsce: Kancelarii Ogólnej pok. nr 16. Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wspomaganie szkół i przedszkoli w Sopocie UDA-POKL.03.05.00-00-159/12 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w ww. szkole. Liczba grup: 1 Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wykładów, 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 38h Liczba uczestników w grupie: 20-23 osób..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w ww. szkole. Liczba grup: 1 Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wykładów, 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 38h Liczba uczestników w grupie: 20-23 osób. Tematy objęte ofertą: 1.Techniki TOC w procesie uczenia się (narzędzia logicznego myślenia) 2.Mózg i pamięć w procesie uczenia się – pamięć – skarb, teorie pamiętania i zapominania; – mózg – przyjaciel, trzy mózgi, dwie półkule). 3.Nauczyciel jako coach, tutor. 4.Techniki motywujące i wspomagające ucznia. 5.Wykorzystywanie TIK w procesie dydaktycznym – tablice interaktywne. 6.Jak rozmawiać z rodzicami na temat wspierania i motywowania ucznia do nauki. 7.Wdrażanie omawianych metod do praktyki szkolnej i jego monitorowanie. 8.EWD Proponowane terminy zajęć: W każdą środę w okresie od października 2014 r. do grudnia 2014 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 80
  • 2. Doświadczenie – 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 7 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w ww. szkole. Liczba grup: 1 Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wykładów, 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 38h Liczba uczestników w grupie: 20-23 osób..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 7 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w ww. szkole. Liczba grup: 1 Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wykładów, 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 38h Liczba uczestników w grupie: 20-23 osób. Tematy objęte ofertą: 1. Pokolenie XYZ; jakiego absolwenta potrzebuje rynek pracy; współczesna wiedza o warunkach sprzyjających procesowi edukacyjnemu. 2. Diagnoza i dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów. 3. Jak zaangażować uczniów do planowania, organizowania i realizacji procesów edukacyjnych prowadzonych w klasie/szkole? 4. Techniki motywujące i wspomagające ucznia. 5. Techniki TOC w procesie uczenia się (narzędzia logicznego myślenia). 6. Jak rozmawiać z rodzicami na temat wspierania i motywowania ucznia do nauki. 7. Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych i multimediów na lekcji. 8. Dobór i wykorzystanie metod i form pracy do możliwości uczniów. 9. Wdrażanie omawianych metod do praktyki szkolnej i jego monitorowanie. 10. EWD Proponowane terminy zajęć: W każdą środę w okresie od października 2014 r. do grudnia 2014 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 80
  • 2. Doświadczenie – 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część 3 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 8 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w ww. szkole. Liczba grup: 2 Oferta dla każdej z grup obejmuje: po 15 godz. warsztatów i 10 godzin wykładów. Oferta dla obu grup obejmuje: 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 63h Liczba uczestników w grupie: 18-22 osób..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 3 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 8 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w ww. szkole. Liczba grup: 2 Oferta dla każdej z grup obejmuje: po 15 godz. warsztatów i 10 godzin wykładów. Oferta dla obu grup obejmuje: 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 63h Liczba uczestników w grupie: 18-22 osób. Tematy objęte ofertą: 1. Praktyczne zastosowanie narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. 2. Aktywne kształtowanie umiejętności uczniów związanych z wykorzystaniem zasobów Internetu oraz programów edukacyjnych. 3. Techniki TOC w procesie uczenia się (narzędzia logicznego myślenia). 4. Techniki motywujące i wspomagające ucznia. 5. Praktyczne wykorzystanie zasobów portalu Scholaris dla nauczycieli. 6. Lekcje otwarte z zastosowaniem narzędzi i metod opartych na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 7. Przykłady dobrych praktyk. 8. Wspólne przygotowanie katalogu przydatnych stron internetowych oraz multimedialnych programów edukacyjnych. Proponowane terminy zajęć: W każdą środę w okresie od października 2014 r. do grudnia 2014 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 80
  • 2. Doświadczenie – 20

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część 4 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 9 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w ww. szkole. Liczba grup: 2 Oferta dla każdej z grup obejmuje: po 15 godz. warsztatów i 10 godzin wykładów. Oferta dla obu grup obejmuje: 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 63h Liczba uczestników w grupie: 18-19 osób..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 4 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 9 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w ww. szkole. Liczba grup: 2 Oferta dla każdej z grup obejmuje: po 15 godz. warsztatów i 10 godzin wykładów. Oferta dla obu grup obejmuje: 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 63h Liczba uczestników w grupie: 18-19 osób. Tematy objęte ofertą: 1. Praktyczne zastosowanie narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. 2. Aktywne kształtowanie umiejętności uczniów związanych z wykorzystaniem zasobów Internetu oraz programów edukacyjnych. 3. Techniki TOC w procesie uczenia się (narzędzia logicznego myślenia) 4. Techniki motywujące i wspomagające ucznia. 5. Praktyczne wykorzystanie zasobów portalu Scholaris dla nauczycieli. 6. Lekcje otwarte z zastosowaniem narzędzi i metod opartych na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 7. Przykłady dobrych praktyk. 8. Wspólne przygotowanie katalogu przydatnych stron internetowych oraz multimedialnych programów edukacyjnych. Proponowane terminy zajęć: W każdy wtorek w okresie od grudnia 2014 r. do czerwca 2015 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.06.2015.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część 5 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki w Gimnazjum Nr 1 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w ww. szkole. Liczba grup: 2 Oferta dla każdej z grup obejmuje: po 15 godz. warsztatów i 10 godzin wykładów. Oferta dla obu grup obejmuje: 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 63h Liczba uczestników w grupie: 18-20 osób..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 5 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki w Gimnazjum Nr 1 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w ww szkole. Liczba grup: 2 Oferta dla każdej z grup obejmuje: po 15 godz. warsztatów i 10 godzin wykładów. Oferta dla obu grup obejmuje: 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 63h Liczba uczestników w grupie: 18-20 osób. Tematy objęte ofertą: 1.Techniki TOC w procesie uczenia się (narzędzia logicznego myślenia) 2.Mózg i pamięć w procesie uczenia się – pamięć – skarb, teorie pamiętania i zapominania;- mózg – przyjaciel, trzy mózgi, dwie półkule). 3.Nauczyciel jako coach, tutor. 4.Techniki motywujące i wspomagające ucznia. 5.Wykorzystywanie TIK w procesie dydaktycznym – tablice interaktywne. 6.Jak rozmawiać z rodzicami na temat wspierania i motywowania ucznia do nauki. 7.Wdrażanie omawianych metod do praktyki szkolnej i jego monitorowanie. 8. EWD Proponowane terminy zajęć dla grupy 1: W każdą środę w okresie od stycznia 2015 r. do maja 2015 r. Proponowane terminy zajęć dla grupy 2: W każdą środę w okresie od stycznia 2015 r. do maja 2015 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 80
  • 2. Doświadczenie – 20

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część 6 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny w Gimnazjum Nr 2 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w ww. szkole. Liczba grup: 1 Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wykładów, 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 38h Liczba uczestników w grupie: 19-22 osób..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 6 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny w Gimnazjum Nr 2 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w ww. szkole. Liczba grup: 1 Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wykładów, 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 38h Liczba uczestników w grupie: 19-22 osób. Tematy objęte ofertą: 1. Pokolenie XYZ; jakiego absolwenta potrzebuje rynek pracy; współczesna wiedza o warunkach sprzyjających procesowi edukacyjnemu. 2. Diagnoza i dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości 3. edukacyjnych uczniów. 4. Jak zaangażować uczniów do planowania, organizowania i realizacji procesów edukacyjnych prowadzonych w klasie/szkole? 5. Techniki motywujące i wspomagające ucznia. 6. Techniki TOC w procesie uczenia się (narzędzia logicznego myślenia) 7. Jak rozmawiać z rodzicami na temat wspierania i motywowania ucznia do nauki. 8. Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych i multimediów na lekcji. 9. Dobór i wykorzystanie metod i form pracy do możliwości uczniów. 10. Wdrażanie omawianych metod do praktyki szkolnej i jego monitorowanie. 11. EWD Proponowane terminy zajęć: W każdy wtorek w okresie od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 80
  • 2. Doświadczenie – 20

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część 7 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny w Gimnazjum Sportowym Nr 3 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w ww. szkole. Liczba grup: 1 Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wykładów, 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 38h Liczba uczestników w grupie: 20-25 osób..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 7 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny w Gimnazjum Sportowym Nr 3 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w ww. szkole. Liczba grup: 1 Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wykładów, 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 38h Liczba uczestników w grupie: 20-25 osób. Tematy objęte ofertą: 1. Pokolenie XYZ; jakiego absolwenta potrzebuje rynek pracy; współczesna wiedza o warunkach sprzyjających procesowi edukacyjnemu. 2. Diagnoza i dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów. 3. Jak zaangażować uczniów do planowania, organizowania i realizacji procesów edukacyjnych prowadzonych w klasie/szkole? 4. Techniki motywujące i wspomagające ucznia. 5. Techniki TOC w procesie uczenia się (narzędzia logicznego myślenia) 6. Jak rozmawiać z rodzicami na temat wspierania i motywowania ucznia do nauki. 7. Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych i multimediów na lekcji. 8. Dobór i wykorzystanie metod i form pracy do możliwości uczniów. 9. Wdrażanie omawianych metod do praktyki szkolnej i jego monitorowanie. 10. EWD Proponowane terminy zajęć: W każdą środę w miesiącach od października 2014 r. do lutego 2014 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 80
  • 2. Doświadczenie – 20

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Część 8 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w ww. szkole. Liczba grup: 2 Oferta dla każdej z grup obejmuje: po 15 godz. warsztatów i 10 godzin wykładów. Oferta dla obu grup obejmuje: 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 63h Liczba uczestników w grupie: 18-25 osób..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 8 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w ww. szkole. Liczba grup: 2 Oferta dla każdej z grup obejmuje: po 15 godz. warsztatów i 10 godzin wykładów. Oferta dla obu grup obejmuje: 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 63h Liczba uczestników w grupie: 18-25 osób. Tematy objęte ofertą: 1. Pokolenie XYZ; jakiego absolwenta potrzebuje rynek pracy; współczesna wiedza o warunkach sprzyjających procesowi edukacyjnemu. 2. Diagnoza i dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów. 3. Jak zaangażować uczniów do planowania, organizowania i realizacji procesów edukacyjnych prowadzonych w klasie/szkole? 4. Techniki motywujące i wspomagające ucznia. 5. Techniki TOC w procesie uczenia się (narzędzia logicznego myślenia) 6. Jak rozmawiać z rodzicami na temat wspierania i motywowania ucznia do nauki. 7. Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych i multimediów na lekcji. 8. Dobór i wykorzystanie metod i form pracy do możliwości uczniów. 9. Wdrażanie omawianych metod do praktyki szkolnej i jego monitorowanie. 10. EWD Proponowane terminy zajęć: W każdy czwartek w okresie od października 2014 r. do lutego 2015 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.06.2015.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Część 9 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Projekt edukacyjny w przedszkolu dla nauczycieli Przedszkola Nr 4, Przedszkola Nr 8 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Liczba grup: 1 ( wykłady i warsztaty) Liczba grup: 2 (konsultacje grupowe i indywidualne).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 9 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Projekt edukacyjny w przedszkolu dla nauczycieli Przedszkola Nr 4, Przedszkola Nr 8 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Liczba grup: 1 (wykłady i warsztaty) Liczba grup: 2 (konsultacje grupowe i indywidualne) Oferta dla obu grup łącznie obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wykładów. Oferta dla każdej grupy / każdego przedszkola obejmuje: 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 51h Liczba uczestników w grupie: 11-12 osób. Tematy objęte ofertą: 1. Wykorzystywanie wyników ewaluacji wewnętrznej w planowaniu rozwoju przedszkola. 2. Projekt edukacyjny w strategii dydaktycznej wspomagającej realizację podstawy programowej. 3. Założenia, etapy i wpływ metody projektów na rozwój dzieci. 4. Projekt edukacyjny w strategii dydaktycznej wspomagającej realizację podstawy programowej. 5. Założenia, etapy i wpływ metody projektów na rozwój dzieci. 6. Wypracowanie przykładowych projektów edukacji dla różnych grup wiekowych w celu praktycznego zastosowania ich w pracy przedszkola. 7. Dokumentowanie działań podejmowanych w czasie realizacji projektu. 8. Wdrożenie projektów edukacyjnych w proces dydaktyczny i jego monitoring. 9. Nauczyciel przedszkola jako coach dla dziecka. 10. Prezentacja rezultatów realizacji projektów edukacyjnych. Proponowane terminy zajęć: Soboty w okresie od 15 października 2014 r. do 14 czerwca 2015 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 80
  • 2. Doświadczenie – 20

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Część 10 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla nauczycieli Przedszkola Nr 10 i Przedszkola Nr 12 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Liczba grup: 1 ( wykłady i warsztaty) Liczba grup: 2 (konsultacje grupowe i indywidualne).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 10 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla nauczycieli Przedszkola Nr 10 i Przedszkola Nr 12 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Liczba grup: 1 ( wykłady i warsztaty) Liczba grup: 2 (konsultacje grupowe i indywidualne) Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wykładów. Oferta dla obu grup (każde przedszkole stanowi jedna grupę) obejmuje: po 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 51h Liczba uczestników w grupie: 17-18 osób. Tematy objęte ofertą: 1. Ocena diagnozy dzieci z SPE. 2. Kompetencje nauczyciela dotyczące rozpoznawania specjalnych potrzeb dzieci przejawiających zaburzenia zachowania 3. Prawne aspekty współpracy z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (egzekwowanie specjalistycznych badań dziecka od rodziców). 4. Metody i formy pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi oraz dziećmi zdolnymi 5. Podstawy teoretyczne metody poznawczo-behawioralnej. 6. Poznanie wybranych technik behawioralnych (redukowanie zachowań niepożądanych, budowanie współpracy z dzieckiem. 7. Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci; planowanie pracy z dziećmi z zaburzeniami w grupie ogólnodostępnej. 8. Konstruowanie indywidualnych programów indywidualnych dla dzieci potrzebujących wsparcia. 9. Kompetencje nauczyciela w zakresie komunikacji interpersonalnej. 10. Różnorodne formy współpracy, integracji i komunikacji nauczycieli z rodzicami- dobre spotkanie z rodzicami. 11. Trudny rodzic – jak z nim pracować? 12. Planowanie i prowadzenie grupowych i indywidualnych konsultacji dla rodziców. 13. Zasady prowadzenia skutecznych mediacji w konfliktach pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Proponowane terminy zajęć: Czwartki i sobotyw okresie od 15 października 2014 r. do 14 czerwca 2015 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.06.2015.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Część 11 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Nauczyciel 45+ dla nauczycieli Przedszkola Nr 2 i Przedszkola Nr 5 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Liczba grup: 1 (wykłady i warsztaty) Liczba grup: 2 (konsultacje grupowe i indywidualne).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 11 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Nauczyciel 45+ dla nauczycieli Przedszkola Nr 2 i Przedszkola Nr 5 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Liczba grup: 1 (wykłady i warsztaty) Liczba grup: 2 (konsultacje grupowe i indywidualne) Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wykładów. Oferta dla obu grup (każde przedszkole stanowi jedna grupę) obejmuje: po 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 51h Liczba uczestników w grupie: 16-17 osób. Tematy objęte ofertą: 1. Umiejętność pracy z głosem. 2. Umiejętność sprzętu multimedialnego oraz nowoczesnych technologii pracy z dziećmi. 3. Radzenie sobie ze stresem i jego objawami (relaksacja) oraz z długotrwałym zmęczeniem. 4. Poznanie wybranych technik behawioralnych (redukowanie zachowań niepożądanych, budowanie współpracy z dzieckiem. 5. Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci; planowanie pracy z dziećmi z zaburzeniami w grupie ogólnodostępnej. 6. Umiejętność regeneracji zasobów psychofizycznych nauczycieli. Proponowane terminy zajęć: Wtorki i czwartki w okresie od 15 października 2014 r. do 14 czerwca 2015 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 80
  • 2. Doświadczenie – 20

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Część 12 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Wspieranie pracy wychowawców grup- bezpieczne przedszkole dla nauczycieli Przedszkola Nr 1 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Liczba grup: 1 Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wykładów, 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 38h Liczba uczestników w grupie: 11-12 osób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 12 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: Wspieranie pracy wychowawców grup- bezpieczne przedszkole dla nauczycieli Przedszkola Nr 1 w Sopocie. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Liczba grup: 1 Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wykładów, 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych. Razem liczba godzin: 38h Liczba uczestników w grupie: 11-12 osób. Tematy objęte ofertą: 1. Metody rozpoznawania potrzeb wychowawczych dzieci oraz zasady planowania i monitorowania oddziaływań wychowawczych. 2. Kompetencje komunikacyjne w zakresie pracy wychowawczej z dzieckiem. 3. Procedury interwencji wychowawczych, katalog kar i nagród, zestaw norm i zasad zachowania- kodeks przedszkolaka. 4. Rozpoznawanie uczuć i radzenie sobie ze złością, stresem i rozwiązywanie konfliktów. 5. Kompetencje nauczyciela w zakresie komunikacji interpersonalnej. 6. Autoprezentacja nauczyciela przedszkola 7. Różnorodne formy współpracy, integracji i komunikacji nauczycieli z rodzicami. 8. Planowanie i prowadzenie grupowych i indywidualnych konsultacji dla rodziców. 9. Zasady prowadzenia skutecznych mediacji w konfliktach pomiędzy nauczycielami i rodzicami. 10. Trudny rodzic – jak z nim pracować? 11. Dobra wywiadówka. 12. Wdrożenie metod współpracy z rodzicami i jego monitoring. Proponowane terminy zajęć: Soboty w okresie od 15 października 2014 r. do 14 czerwca 2015 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 80
  • 2. Doświadczenie – 20

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-07-13 14:10 Autor: Administrator Data publikacji: 2017-07-13 14:10 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-13 Osoba modyfikująca: Administrator
Data stworzenia : 2017-04-28 12:17 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-04-28 12:17 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-04-28 13:03 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz