BIP Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO) – informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie.
  Dane kontaktowe Adres Adres email Telefon
  CKU Sopot ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot cku@ckusopot.pl 58 551-00-11
  Inspektor Ochrony Danych Sabina Baczyńska
  ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot – pokój nr 9
  rodo@ckusopot.pl 58 551 00 11 wew. 46
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, zgodnie z przepisami:
  – Art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 i 1000)
  – Art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 i 1000)
  – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz e Rozporządzenia RODO
 3. Monitoring złożony jest z jedenastu całodobowych kamer przemysłowych (obejmujących wizję, bez głosu), o podanym poniżej zasięgu:
  a) miejsca zewnętrzne:
  – parking szkolny graniczący z kolejką SKM (szt. 2)
  – kamery z przodu budynku (od ul. Kościuszki) obejmujące m.in. bramę wjazdową, furtkę i schody wejściowe (sztuk 7)
  b) miejsca wewnątrz budynku (okolice portierni – I piętro):
  – widok na hol wejściowy oraz schody ewakuacyjne na parking (sztuk 2)
 4. Dane osobowe przechowywane są przez dwa tygodnie od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
 5. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Informacje z monitoringu mogą być wykorzystane jedynie w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (w uzasadnionych przypadkach), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Zapisy z monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Data stworzenia : 2018-11-19 11:39 Autor : Administrator Data publikacji : 2018-11-19 11:39 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-12 11:45 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz